baner

VIII Kołobrzeski Maraton Rowerowy | Kołobrzeg | 8–10 sierpnia 2014 r.

Szukaj:

www.supermaraton.org Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia Supermaraton Rowerowy - Świnoujście Supermaraton Rowerowy - Radków www.supermaraton.org Maraton Rowerowy Choszczno Supermaraton Rowerowy - Niechorze Supermaraton Rowerowy - Łobez Supermaraton Rowerowy - Zieleniec Maraton Rowerowy Iława Supermaraton Rowerowy - Karpacz Supermaraton Rowerowy - Gryfice
Kołobrzeg
09-10.08
Trzebnica
26.04
Świnoujście
10-11.05
Radków
24.05
Łask
08.06
Choszczno
14.06
Niechorze
21.06
Świdwin
05.07
Zieleniec
26.07
Iława
30-31.08
Karpacz
06.09
Gryfice
20-21.09

Regulamin

REGULAMIN PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH 2014

I. CEL MARATONÓW
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
4. Wyłonienie najwytrwalszych uczestników w maratonach szosowych w Polsce.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie internetowej każdego organizatora. Wyjątkowo dopuszcza się przesłanie na adres organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto organizatora.
3. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16-18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
4. Osoby z kategorii K1 i M1 mają prawo startu w maratonach wyłącznie na dystansie MINI.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długodystansowej jazdy rowerem. Jednolity, stosowany na wszystkim imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia opublikowany jest na stronie internetowej: www.supermaraton.org.
6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego).
7. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją uczestnika.

III. ZASADY ROZGRYWANIA SZOSOWYCH MARATONÓW ROWEROWYCH

1. Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych rozgrywany będzie zgodnie
z niniejszym regulaminem, który może na poszczególnych imprezach być uzupełniany komunikatem technicznym do regulaminu. Zapisy ujęte w komunikacie technicznym nie mogą być sprzeczne z zapisami Regulaminu PP.
2. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego, co udokumentują na punktach kontrolnych w sposób określony przez organizatora.
3. Każdy uczestnik zgłoszony do maratonu otrzyma przed startem dwa numery startowe, z czego jeden przypinany na kierownicy. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
4. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy. O tym, co jest niedozwoloną pomocą techniczną rozstrzyga Sędzia Główny.
5. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, jazdy fair play oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.
6. Maratony rozgrywane są z podziałem na grupy wiekowe, oddzielnie w kategoriach rowerów szosowych i innych.

IV. ŚWIADCZENIA I NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW

1. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
2. Medal lub imienny dyplom ukończenia maratonu.
3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
4. Pomiar czasu.
5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.
6. Zwycięzcy nagradzani są trofeami sportowymi za zwycięstwo w swojej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii.
7. Nawet jeśli w danej, przewidzianej niniejszym regulaminem kategorii wiekowej startuje tylko jedna osoba, nie dopuszcza się łączenia kategorii.
8. Organizator każdego maratonu, w zależności od środków finansowych, którymi dysponuje, ma prawo do ustanowienia i wręczenia innych wyróżnień.

V. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

1. Mężczyźni, którzy w ubiegłym roku ukończyli:
do 17 lat – M1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – M2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – M3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – M4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – M5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – M6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – M7 (roczniki 1943 i starsze)

2. Kobiety, które w ubiegłym roku ukończyły:
do 17 lat – K1 (roczniki 1996 i młodsze)
od 18 do 29 lat – K2 (roczniki 1995 do 1984)
od 30 do 39 lat – K3 (roczniki 1983 do 1974)
od 40 do 49 lat – K4 (roczniki 1973 do 1964)
od 50 do 59 lat – K5 (roczniki 1963 do 1954)
od 60 do 69 lat – K6 (roczniki 1953 do 1944)
od 70 lat wzwyż – K7 (roczniki 1943 i starsze)

3. Rodzaje rowerów:
a) Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
b) Każdy rower, który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
c) O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem.
d) O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu przed startem.
e) O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania) decyduje organizator,
f) Do udziału w maratonie nie dopuszcza się rowerów wyposażonych w podpórki czasowe typu lemond.

VI. PUNKTACJA PP W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH

1. Maratony będą rozgrywane na następujących dystansach, których ilość na poszczególnej imprezie określa jej organizator:
a) MINI MARATON – dystans do 100 km włącznie.
b) MEGA MARATON – dystans do 200 km włącznie.
c) GIGA MARATON – dystans do 300 km włącznie.
d) ULTRA MARATON – dystans powyżej 300km.

2. Punkty do Klasyfikacji Generalnej Pucharu Polski będą naliczane po zakończeniu każdego maratonu wg wzoru:
pkt = (czas zwycięzcy / (podzielić) czas uczestnika) x WD
Współczynnik WD przedstawia poniższa tabela:
DYSTANS
Współczynnik WD
Mini Maraton
1000
Mega Maraton
2000
Giga Maraton
3000
Ultra Maraton
4000
3. Punkty będą naliczane osobno dla rowerów szosowych i innych dla wszystkich kategorii według czasu uzyskanego przez najszybszego uczestnika na danym dystansie,
4. Do klasyfikacji generalnej zalicza się punkty zdobyte przez uczestnika w połowie plus jednym (50 proc. + 1 maraton) najlepszych dla niego maratonach.

VII. GRUPY STARTOWE

1. Uczestnicy będą wypuszczani na trasę wg zasad ruchu drogowego.
2. Grupy startowe będą tworzone przy pomocy systemu losującego, osobno dla rowerów szosowych i innych. Liczebność oraz sekwencję czasową wypuszczania grup na trasę ustala organizator maratonu.
3. Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi. Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu na dany maraton.
4. O kolejności wypuszczania grup startowych na poszczególne dystanse decyduje organizator.

VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

1. Koszt uczestnictwa w maratonie szosowym jest różny, a jego wysokość jest określona w komunikacie technicznym danego maratonu.
2. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości określonej przez organizatora powinno odbyć się do 7 dni przed imprezą.
3. Zgłoszenie i dokonanie wpłaty wpisowego po tym terminie skutkuje podniesieniem wpisowego i nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. Potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć organizatorowi w sposób podany w komunikacie technicznym danej imprezy.

IX. RUCH DROGOWY

1. Maratony będą się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Wszyscy uczestnicy maratonów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

X. NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ PUCHARU POLSKI

1. Zwycięzcami Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych (z uwzględnieniem rodzaju roweru) będą osoby, które zgromadzą największą ilość punktów z podziałem na kobiety i mężczyzn.
2. Zwycięzcy Pucharu Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w Open otrzymają trofea sportowe za I, II i III miejsce.

XI. KARY

1. Na wniosek uczestników lub organizatorów możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a. upomnienie,
b. kara czasowa,
c. przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja w danej imprezie,
d. dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy,
e. dyskwalifikacja w całym cyklu PP w danym roku,
f. dyskwalifikacja dożywotnio.
2. Kary wymienione w p.pkt a – d wymierzane są przez organizatora maratonu, w p.pkt e – f wymierzane są przez Zgromadzenie Organizatorów.
3. Pokonanie dystansu krótszego niż zadeklarowany w zgłoszeniu na maraton skutkować będzie dopisaniem do uzyskanego wyniku kary czasowej 15 minut.

XII. PROTESTY

1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników, Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
5. W szczególnych przypadkach losowych, niezależnych od organizatora maraton może zostać rozegrany w innym, niż planowany terminie, z zachowaniem wpisowego.
6. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne,
7. Uczestnik imprezy wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz komunikatu technicznego konkretnej imprezy i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
8. Trasy każdego maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie jednego z wyżej wymienionych sposobów oznakowania, z jednoczesnym poinformowaniem o wybranej formie oznaczenia trasy uczestników imprezy.
9. Organizator z Sędzią Głównym, tworzący Komisję Sędziowską zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.


VIII Kołobrzeski Maraton Rowerowy
© 2008 Wiesław Pawlik